Nowe technologie w prawie pracy

Działam na rzecz transformacji cyfrowej i komunikacyjnej pracodawców, działów kadr i HR

Rekrutacja zdalna pracowników

Kompleksowe wsparcie prawne dla działów HR, agencji zatrudnienia, rekruterów w procesach rekrutacyjnych. Innowacyjne poszukiwanie pracy wykorzystujące nowe technologie i usługi elektroniczne (e – pośrednictwo pracy, e – rekrutacja, portale z ofertami pracy, boty rekrutacyjne).

Zawieranie umów o prace on-line

Umowy o pracę. Umowy o zakazie konkurencji. Umowy dot. zachowania poufności. Zmiana warunków pracy i płacy. Umowy outsourcingowe, umowy o świadczenie usług, umowy z agencjami pracy tymczasowej. Kontrakty menadżerskie. Umowy zlecenia, o dzieło, umowa B2B. Smart kontrakty. Umowy dla Influencerów, Blogerów i Youtuberów.

Wewnętrzne procedury pracodawcy

Układy zbiorowe pracy. Regulaminy pracy i wynagradzania. Regulaminy pracy zdalnej, home office, telepracy, polityki korzystania z social mediów w pracy, BYOD w pracy. Procedury z obszaru compliance  (kodeksy etyki, procedury antymobbingowe, procedury zgłaszania nieprawidłowości whistleblowing).

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji on-line. Ochrona danych osobowych pracowników w miejscu pracy.

Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracownika. Wnioski urlopowe.

Ewidencja czasu pracy pracownika przy użyciu nowoczesnych technologii

Ewidencja czasu pracy zdalnej. Monitoring poczty elektronicznej pracownika.

Prawo autorskie

Utwory pracownicze. Zakres zabezpieczenia praw autorskich pracodawcy do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy w porównaniu z utworami stworzonymi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa o dzieło na stworzenie programu komputerowego zawarta z pracownikiem, a  majątkowe prawa autorskie do utworów. Ochrona wizerunku pracodawcy w Internecie.

Rozwiązanie umowy o pracę na odległość

Rozwiązanie umowy o pracę (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, na mocy porozumienia stron). „Trudne zwolnienia” kadry menedżerskiej, pracowników chronionych, nauczycieli oraz pracowników administracji publicznej.

Reprezentacja klientów w sporach przed sądami pracy

Negocjacje ugodowe ze związkami zawodowymi. Spory zbiorowe. Reprezentacja klientów we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy.