Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz 344), dalej jako: UŚUDE – Usługodawca: Patrycja Stępień-Mazur wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Adwokat Patrycja Stępień-Mazur, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeszowie przy ulicy Architektów 5/45, 35-082 Rzeszów, NIP: 6020066212, REGON: 367562080 (adwokat w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie wpisana na listę pod numerem RZE/Adw/1241 i działająca w oparciu o Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – Kodeks Etyki Adwokackiej), określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o poniższej treści, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 1

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną. W niniejszym przypadku Usługodawcą jest Patrycja Stępień-Mazur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Adwokat Patrycja Stępień-Mazur;
  2. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, tj. Usługi konsultacji on-line;
  3. Usługa konsultacji on-line – usługa doradztwa prawnego świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną w formie rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub wideorozmowy/wideokonferencji poprzez komunikator/platformę: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google, Messenger, WhatsApp;
  4. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
   i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460);
  6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania przez niego z Usługi konsultacji on-line – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na stronie www.kancelariapsm.pl w części zawierającej Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, tak aby mógł on utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 3. Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności poszczególnych funkcji Usługi konsultacji on-line. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu Usługi konsultacji on-line może wynikać, między innymi, z siły wyższej lub też potrzeby przeprowadzenia prac technicznych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania Usługi konsultacji on-line
  w dowolnym momencie. Usługobiorcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawcę z tego prawa.
 5. O wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa Usługobiorca powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę drogą mailową na adres kontakt@kancelariapsm.pl.

§ 2

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usługi konsultacji on-line określone są w dokumencie: Polityka Prywatności dostępnym na stronie www.kancelariapsm.pl, w części zawierającej zapisy Polityki Prywatności.
 2. Korzystanie z Usługi konsultacji on-line może rozpocząć się od trwającej 30 minut bezpłatnej konsultacji próbnej. Bezpłatna konsultacja próbna umożliwia nowym Usługobiorcom wypróbowanie Usługi konsultacji on-line.
 3. Po skorzystaniu z bezpłatnej konsultacji próbnej, możliwe jest dalsze odpłatne korzystanie z Usługi konsultacji on-line lub z innych usług świadczonych przez Usługodawcę, również drogami innymi niż elektroniczna, według wskazań Usługobiorcy, w oparciu o ofertę przedstawioną mu przez Usługodawcę.
 4. Skorzystanie z Usługi konsultacji on-line wymaga rezerwacji konsultacji poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego rezerwacji konsultacji, dostępnego pod adresem:  www.kancelariapsm.pl, w zakładce (podstronie) KONSULTACJE ON-LINE  oraz wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi konsultacji on-line, a także zapoznania się przez Usługobiorcę z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.
 5. W formularzu rejestracyjnym rezerwacji konsultacji on-line Usługobiorca wybiera preferowany termin, formę konsultacji (wideorozmowa/wideokonferencja, rozmowa telefoniczna, konsultacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz wskazuję tematykę konsultacji (w tym przypadku opcjonalnie).
 6. W formularzu rejestracyjnym rezerwacji konsultacji on-line w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma) należy także podać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy. W sytuacji gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna należy podać imię i nazwisko. W sytuacji gdy Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna należy podać nazwę firmy Usługobiorcy. Z kolei, jeśli Usługobiorca działa w imieniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną należy podać nazwę firmy bądź podmiotu, w imieniu którego działa Usługobiorca. Ponadto w formularzu rejestracyjnym rezerwacji konsultacji on-line należy podać: adres e-mail Usługobiorcy, z kolei, jeśli preferowaną przez Usługobiorcę formą konsultacji jest rozmowa telefoniczna – numer telefonu Usługobiorcy, a także należy dokonać akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Administratora danych – Kancelaria Prawna Adwokat Patrycja Stępień-Mazur w celu skorzystania z konsultacji on-line. Rozumiem, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych zawartą w Polityce prywatności oraz z Regulaminem świadczenia usług”.
 7. Podanie powyższych danych w formularzu rezerwacji konsultacji on-line jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Usługi konsultacji on-line.
 8. Dokonanie rezerwacji konsultacji zostanie potwierdzone poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, podany w formularzu rezerwacji konsultacji. W treści potwierdzenia zawarte będą informacje dotyczące terminu i godziny konsultacji oraz sposobu przebiegu konsultacji, w szczególności przesłany zostanie link do pokoju konferencyjnego wideorozmowy/wideokonferencji, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu.
 9. Uprawnienie do bezpłatnej konsultacji próbnej przysługuje każdemu Usługobiorcy jednokrotnie. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca skorzystał już z bezpłatnej konsultacji próbnej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji konsultacji on-line albo naliczenia opłaty za konsultację, w wysokości zgodnej z ofertą przedstawioną Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, gdy jest to następstwem siły wyższej lub udzielenia nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych informacji przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług, jeżeli po ich wykonaniu nastąpiła zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów przez stosujące je sądy i urzędy.
 11. Usługobiorca w każdej chwili, bez konieczności wskazywania przyczyny, może zrezygnować z Usługi konsultacji on-line, kierując wiadomość zawierającą stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@kancelariapsm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 605 698 849.
 12. szczególności w przypadku: naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Usługobiorcę, w przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych przypuszczeń, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich, na potrzeby prowadzonych postępowań, Usługodawca zachowuje sobie prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia dostępu albo stałego pozbawienia możliwości korzystania z Usługi konsultacji on-line.
 13. Usługobiorcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawcę z praw określonych w powyższym ustępie.

§ 3

 1. Jeśli chodzi o warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, wskazuje, że korzystanie z Usługi konsultacji on-line wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: posiadanie przez Usługobiorcę komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z następujących i zaktualizowanych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz z dostępem do sieci Internet, jak również aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail oraz aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., jpg., png., mp3, mp4, itp. W przypadku korzystania z Usługi konsultacji on-line za pośrednictwem komunikatora: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google, Messenger, WhatsApp konieczne jest posiadanie dostępu do tych komunikatorów. Z kolei w przypadku korzystania z Usługi konsultacji on-line w formie rozmowy telefonicznej, konieczne jest również posiadanie przez Usługobiorcę numeru telefonu.
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług lub niewykonanie Usługi.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłania danych Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia, w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez  Usługobiorców oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Usługobiorca ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usługi konsultacji on-line według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Usługobiorcy.

§ 4

 1. Natomiast, jeśli chodzi o warunki świadczenia usług drogą elektroniczną to w związku z korzystaniem z Usługi konsultacji on-line zakazuje się Usługobiorcom przesyłania informacji i treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zabrania się rozsyłania i umieszczania spamu, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się na stronie internetowej www.kancelariapsm.pl, w tym treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 5

 1. Usługobiorcom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi konsultacji on-line.
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@kancelariapsm.pl, a w tytule maila wpisując odpowiednio: „Zapytanie”, „Uwagi”, „Reklamacja”.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Usługobiorcy tj.: imię i nazwisko, lub nazwę firmy, adres e-mail oraz określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia, a także określenie oczekiwań Usługobiorcy (żądania związane z reklamacją).
 4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, niemniej jednak Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 6

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługobiorcy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej www.kancelariapsm.pl, w zakładce (podstronie): Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
 2. Jeżeli Usługobiorca dokona rezerwacji Konsultacji on-line, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie poprzez drogę mailową na adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę Usługi konsultacji on-line.
 3. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na treść Regulaminu; zmiany związanej z zakresem świadczonych usług; zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług; zmiany dotyczącej wymagań technicznych; zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności Usługi konsultacji on-line.
 4. Data publikacji: 11.02.2021 r.